صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > منابع آزمون رتبه بندی و استخدامی 
منابع آزمون رتبه بندی و استخدامی

لطفا برای دانلود فایل های آموزشی آزمون رتبه بندی کلیک کنید

   دانلود : نمرات_آزمون_-سال_96علمی.pdf           حجم فایل 266 KB
   دانلود : برنامه_زمانبندی_آموزشی.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : اطلاعیه.pdf           حجم فایل 169 KB
   دانلود : ابلاغ9-8-95.docنیدل_استیک.doc           حجم فایل 70 KB
   دانلود : نید_ل_استیک.pdf           حجم فایل 431 KB
   دانلود : WriteBuffer.pdfسکته_حاد_قلبی.pdf           حجم فایل 2634 KB
   دانلود : دستورالعمل_فرایند_95عملیات_اورژانس.docx           حجم فایل 592 KB
   دانلود : WriteBuffer.pdffبسته_آموزشی_گزش_ها.pdf           حجم فایل 361 KB
   دانلود : 15-4-95پيوست_بحران.zip           حجم فایل 562 KB
   دانلود : 2-5-95پيوست_كدينگ.zip           حجم فایل 330 KB
   دانلود : 11-3-95پيوست_ابلاغ.zip           حجم فایل 687 KB
   دانلود : WriteBuffer.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : PROTOCOLE_ACS.docxقلبی.docx           حجم فایل 71 KB
   دانلود : گايدلاين_سوختگي،_هايپو_و__هايپرترمي.pdf           حجم فایل 203 KB
   دانلود : Acute_MI_Document_second_edition__Final.pdf           حجم فایل 2325 KB
   دانلود : WriteBuffer.pdfبسته_آموزشی_CVA.pdf           حجم فایل 789 KB
   دانلود : Hypothermia.pdfپروتکل_آفلاین_سرمازدگی.pdf           حجم فایل 332 KB
   دانلود : Hyperthermia.pdfپروتکل_آفلاین_گرمازدگی.pdf           حجم فایل 257 KB
   دانلود : Burn(1).pdfپروتکل_آفلاین_سوختگی.pdf           حجم فایل 246 KB
   دانلود : WriteBuffer.pdfOFF_LINE.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : منابع_آموزشي.xlsx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : 6.docنامه_برگزاری_آزمون_رتبه_بندی.doc           حجم فایل 44 KB