صفحه اصلی > نظارت و ارزیابی > ارزیابی 
ارزیابی

در بخش ارزیابی:

همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیار های ارزشیابی واحدهای تابعه

تکمیل فرم های ارزشیابی پرسنل و تهیه مستندات لازم

پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج و ارائه پیشنهادات لازم

انجام مطالعات در ارتباط با برنامه های ارزیابی و شاخص های مورد نظر