صفحه اصلی > نظارت و ارزیابی > نظارت و بازرسی 
نظارت و بازرسی

بخشی از شرح وظایف

دربخش نظارت :

تهیه و تنظیم برنامه های بازدید مستمر از کلیه واحد های تابعه مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و دانشگاه و نظارت مستمر بر پرسنل

انجام بازدید های محسوس و نامحسوس از کلیه واحد های تابعه و نظارت بر عملکرد پرسنل

ارتباط مستمر با اداره نظارت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور - معاونت درمان- دانشگاه و ...

دریافت گزارشات از واحدهای تابعه و بررسی های لازم

تهیه گزارشات درفواصل ماهانه سالانه

سنجش میزان رضایت مردم از واحد های مختلف و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با همکاری واحد روابط عمومی