صفحه اصلی > ریاست  > اورژانس پیش بیمارستانی گتوند 
اورژانس پیش بیمارستانی گتوند

 اورژانس 115 گتوند

 

 

 

تعداد پایگاههای موجود: 4پایگاه

 

حوزه تحت پوشش: شهرستان گتوند/ محور دزفول گتوند شوشتر/محور عقیلی گتوند/محور پل برزین گتوند