صفحه اصلی > آمار و فناوری اطلاعات 
آمار و فناوری اطلاعات

واحد آمار مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي

     امروزه آمار واطلاعات بعنوان قوي ترين ابزار تصميم گيري ، برنامه ريزي ، كنترل و ارزيابي وضعيت هر سازماني مطرح مي باشد. نظر باينكه در بسياري از سازمانهاي در حال توسعه از جمله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول سيستمهاي مدیریت اطلاعاتي واضح و آشكار مي باشد، لذا سرمايه گذاري در ايجاد و بهبود اين سيستم ها مي تواند فوايد بسياري را در امر سياستگزاري،  برنامه ريزي، رهبري و تصميم گيري و نهايتا" بهبود مستمر خدمات بهداشتي، درماني  به همراه داشته باشد.