صفحه اصلی > نقلیه وامور آمبولانس خصوصی 
نقلیه وامور آمبولانس خصوصی

 

 

شرح وظایف واحد نقلیه ونظارت بر آمبولانس خصوصی

1-    به حداقل رساندن خرابی و متوقف شدن آمبولانس 

2-    پیگیری بیمه نامه خودرو ها

3-    نظارت دقیق بر کار شرکت ارائه دهنده خدمات به آمبولانس ها

4- جمع آوری و بهره برداری از داده های آماری به منظور اعمال مدیریت و نظارت و ارزشیابی مراکز آمبولانس خصوصی

5- همکاری در تهیه دستورالعملهای مربوطه به مراحل صدور پروانه مراکز آمبولانس خصوصی

6- تهیه و ابلاغ ضوابط و استانداردهای مربوط به فعالیت مراکز آمبولانس خصوصی

7- نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به فعالیت مراکز آمبولانس خصوصی و ارزشیابی سالانه این مراکز

8- تدوین برنامه های ساماندهی مراکز آمبولانس خصوصی

9- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین مراکز آمبولانس خصوصی و مراکز بهداشتی و درمانی

10- گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود در فرایندهای ارائه خدمات مراکز آمبولانس خصوصی و پیشنهاد راه حلهای مناسب

11- انجام سایر امور مرتبط طبق دستور مافوق