صفحه اصلی > امورپایگاه ها 
امورپایگاه ها

 

 

 

 

شرح وظایف واحد امور پایگاه ها:

1- جمع آوری و بهره برداری از داده های آماری  به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت

2- بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی ، حادثه خیزی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش واحدها

3- تعیین نیازها و اولویت ها در توزیع منابع گسترش واحدها و برآورد  تجهیزات لازم

4- نظارت بر اجرای ضوابط قانونی و فنی در بکارگیری نیروی انسانی

5- پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای  اورژانس پیش بیمارستانی و ایجاد هماهنگی با مراکز درمانی

6- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به فوریتهای پزشکی و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در مرکز

7- تهیه وبروزرسانی انبار مستقل ویژه امور بحران

8- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

9- انعکاس خدمات ارائه شده توسط واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و منابع مالی منطقه

10- تهیه مایحتاج پایگاهها و بررسی چاش ها

11- انجام سایر امور مرتبط طبق دستور ما فوق