صفحه اصلی > نظارت و ارزیابی 
نظارت و ارزیابی

 

 

اصولا فرایند نظارت اعم از پیش نگر –حال نگر – پس نگر شامل سه مرحله بازرسی –کنترل –نظارت می باشد.در بازرسی شرایط بر اساس عملکرد مورد مشاهده قرار گرفته واطلاعات معتبر وقابل اطمینان برای کنترل مناسب فراهم می شود .در کنترل میزان انحراف عملکرد افراد نسبت به برنامه های از پیش تعیین شده بر اساس نتایج حاصل از بازرسی مورد تشخیص قرار گرفته و سرانجام نتایج این کنترل ،زمینه وبستر لازم را برای نظارت اثر بخش فراهم می سازد